249 Vistcher ij school te Scheveningen (Gondelstraat no. 45.) DirecteurC. Lieuwen. C. Hoogere Burgerschool roor meisjes. Het schoolgebouw is gevestigd aan het Bleijenburg. Directrice: Mej. A. S. C. ten Hoet. De zes leerlingen, die uit de 6de klasse A het eind examen der Hoogere Burgerscholen, met 5-jarigen cursus hebben afgelegd, slaagden allen. Aan 21 leerlingen werd aan het einde van den cursus 1914/1915 een diploma A uitgereikt, terwijl 13 leerlingen het getuigschrift voor het met gunstig gevolg afgelegd eindexamen van de 5de klasse B verwierven. Aan schoolgeld werd ontvangen f 27.840, De kosten van het onderwijs aan de drie Hoogere Burgerscholen, met 5-jarigen cursus, de Hoogere Burger school, met 3-jarigen cursus en de Hoogere Burgerschool voor meisjes bedroegen (zonder de jaarwedden van de leeraren) f 23.433,53’. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Het hoogste getal leerlingen, dat de school bezocht, bedroeg in Januari 1915, 102. Aangezien ook dit jaar bijna de geheele vloot stil lag, was de aanvraag van plaatsing van oudere leerlingen wederom zeer groot. Aan vele aanvragen om plaatsing kon ook dit jaar niet worden voldaan. De leerlingen zijn verdeeld over 4 afdeelingen, Openbare Handel sschool, met 2-jarigen cursus, aan de Laan no. 5. (Geopend 13 October 1914). DirecteurDr. A. van Berkum. Bij den aanvang van den cursus bedroeg het getal leerlingen in de le klasse 26 jongens, 2 meisjes: inde 2de klasse 12 jongens en 6 meisjes, zoodatop dien datum 46 leerlingen de school bezochten. Getal leeraren 7. Twee leerlingen waren kosteloos geplaatst. Schoolgeld f 100.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 242