Bi '4 250 Ambachtsschool (Nieuwe Haven no. 95). Opgericht 11 September 1883. (Directeur Th. A. H. van Harderwijk.) Het personeel der school bestond uit een directeur en 30 leeraren. De cursus sloot met 515 leerlingen, van wie 127 met getuigschrift werden ontslagen. De nieuwe cursus welke op 1 April aanving, begon met 578 leerlingen, onder wie 220 nieuwe. Aan 51 leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. Bij bovengenoemde leerlingen moeten nog gevoegd worden32 van de chauffeurs-cursussen, 25 van de cur sussen voor boekbinders. In totaal wordt de school dus bezocht door 635 leerlingen. waarvan 3 den volledigen cursus vormen. De 4de afdee- ling is een aanvullingscursus. De kosten van het onderwijs over 1915 bedroegen, buiten de wedde van den directeur en de leeraren, f 288.84® en werden geheel door de Gemeente ge dragen. Van de 35 leerlingen, die aan het examen deelnamen ter verkrijging van het diploma voor stuurman of voor schipper aan boord van zeevisschersvaartuigen, slaagden er 34 te weten1 voor stuurman op stoomvaartuigen, 28 voor stuurman op zeilvaartuigen en 5 voor schipper op zeilvaartuigen. Het onderwijs is kosteloos. De nieuwe school zal vermoedelijk bij den aanvang van den nieuwen cursus in 1916 in gebruik kunnen worden genomen. De Commissie van Toezicht op de school, wier verslag onder de bijlagen, genummerd 49A, is afgedrukt, bestond uit de volgende heeren: J. van Scheers, VoorzitterW. Bakker, J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl; Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk, Mr. J. H. de Bas, Secretaris. Bijzonder,e vakscholen-cursussen, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 243