252 Huishoudschool „Laan tan Meerder voort" (Laan van Meerdervoort 207.) Directie: mej. A. H. v. Anrooij en mej. H. M. S. J. de Holl. Gedurende den cursus 19141915 werd de school bezocht door 449 leerlingen, waarvan 108 voor de vol ledige opleiding en 341 voor kortere cursussen in ver schillende vakken. Voor de bondsexamens slaagden: 2 leerlingen voor diploma A, als onderwijzers in koken en voedingsleer; 2 leerlingen voor diploma B, als leerares in die vakken; 6 leerlingen voor leerares in huishoudkunde en 7 voor leerares in de wasch behandeling; verder verwierven 25 leerlingen het schooldiploma voor huishoudkunde en 6 leerlingen het getuigschrift voor hulp in de huishouding. Aan de school waren verbonden 21 vrouwrelijke en 2 mannelijke leerkrachten. Volkshuishoudschool „St. Agnes". (van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius-Abt.) (Kerklaan 1. Scheveningen.) De cursus vangt aan den eersten October en duurt 6 maanden. De lessen worden des avonds tusschen 6 en S'/gUur gegeven. Getal leerlingen 47, aantal onderwijzeressen 5, be nevens een onderwijzer. Vanwege de gemeente werden kosteloos geplaatst 19 leerlingen. De school genoot een subsidie van de Gemeente van f41.365,—, van de Provincie van f4713,— en van het Rijk van f21.000, R.-K. Huishoudschool. (Hooge Westeinde 18.) Directrice: mej. F. J. Tusschenbroek. De school is den 15 October 1915 geopend. De cursus vangt aan den 1 September en duurt drie jaren. -1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 245