5 253 I Teékenscholen. Nederlandsche Kunsticeefschool. (Prinsegracht no. 29.) Afzonderlijke cursussen worden gegeven in koken, strijken, waschbehandeling, knippen en naaien. Getal leerlingen voor volledige opleiding 20; voorde afzonderlijke cursussen 41; Getal leeraressen 10 en één leeraar. De teekenschool van den Ned. R. K. Volksbond (Nieuwe Molstraat 22) telde bij den aanvang van den cursus 1914/15, 85 leerlingen. 5 leeraren zijn aan de school verbonden. Zij genoot een subsidie van de gemeente van f350,—, van de Provincie van f250,en van het Rijk van f673,52. De teekenschool der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Scheveningen werd bij den aanvang van den cursus 1914/15 bezocht door 62 leerlingen. Het aantal onderwijzers bedroeg 4. De subsidiën bedroegen f 400,van de Gemeente; f 150,van de Provincie en f 400,van het Rijk. De teekenschool der vereeniging van den H. Vincentius a Paulo (Westeinde 173) werd bezocht door 110 leerlingen, terwijl aan de school 5 onderwijzers waren verbonden. Zij genoot aan subsidie f 1000,van het Rijk: f 150, van de Provincie en f 250,— van de Gemeente. In het jaar 1915 werden drie cursussen gegeven, waar aan onderscheidenlijk 16, 11 en 15 leerlingen deelnamen. Getal onderwijzeressen twee. Een extra-cursus werd gegeven in de uit België inge voerde gobelin-weeftechniek de z.g. „basse lice”, onder leiding van een onderwijzer. Aan 3 leerlingen werd een diploma van onderwijzeres uitgereikt, namelijk twee voor kunsthandweven, een voor gobelinweven. Bestuur der school: Mevrouw Th. Boon-Clemens, Presi dente; Dr. Edw. B. Koster, Vice-President; mej. W. A. Fransen van de Putte, ie Secretaresse; Mevr. A. Vinke- Adam, 2e Secretaresse; mej. A. C. van Deventer, Penning meester es se J. J. L. Bourdrez. it

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 246