1 254 “1 J Bijzondere Hoogere Burgerschool, met 5- en 3-jarigen cursus en 2-jarigen handelscursus. (Laan van Meerdervoort 104). De teekenschool (burgeravondschool) der St. Joseph’s Gezellen-vereeniging (Maasstraat la) werd bezocht door 92 leerlingen, terwyl 8 onderwijzers aan de inrichting waren verbonden. Zij genoot aan subsidiën 1' 1000,van het Rijk; f 400, van de Provincie en f 1000,van de Gemeente. De teekenschool der Patronaats-coinmissie van den R.-K. Vriendenbond „St. Pancratius”, Teniersstraat no. 13 w’erd bezocht door 48 leerlingen. Getal onderwijzers 4. Zij genoot aan subsidiën f300,van het Rijk; f 112,50 van de Provincie en f 300,— van de Gemeente. Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-com- missie’. Aantal leerlingen 42. Zij genoot aan subsidie: van het Rijk f 650,van de Provincie f 200,en van de Gemeente f 550, Vakteekenschool voor jongens van het R.-K. Kerk bestuur der Parochie van den H. Antonius Abt, te Scheve- ningen (school Kerklaan 1). Getal onderwijzers 6. De school telt 40 mannelijke leerlingen. Het instituut „de Haagsche Teekencursus” (avond- cursus), gevestigd aan de Galileïstraat no. 2a, werd be zocht door 56 leerlingen. Het aantal leeraren bedraagt 8. De cursus geniet geen subsidie. Omtrent de Academie van Beeldende Kunsten wordt verwezen naar het Verslag van den Raad van Beheer, als no. 52 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Aantal leeraren 24; twee leeraressen. Het getal leer lingen bedroeg over het jaar 1915 gemiddeldin de eerste handelsklasse 24, in de tweede handelsklasse 23. Het eindexamen van de 2-jarige haudelsschool werd in Juni 1914 afgelegd door 28 mannelijke en 4 vrouwelijke candidaten, van wie onderscheidenlijk 21 en 3 slaagden. Het eindexamen van de H.B.S. met 5-jarigen cursus, werd afgelegd door 10 mannelijke en eene vrouwelijke leerling, van wie 22 slaagden, n.l. 8 mannelijke leer lingen en 1 vrouwelijke leerling. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 247