I I 255 Christelijke Hoogere Burgerschool (Sweelinckstraat 54). DirecteurJ. van Andel. R.-K. Lyceum voor meisjes. Geopend 14 September 1915. (van het Kerkbestuur van den H. Antonius, Abt.) (Kerklaan 1). Rector: Dr. H. A. J. van Swaaij. Aantal leeraren 9. Aantal leerlingen 96, waarvan 84 mannelijke en 12 vrouwelijke. Rijkssubsidie f 1400,—. .r „Het Nederlandsche Lyceum.” (Willemstraat 40), Rector: R. Casimir. Het onderwijs omvat de vakken, noodig tot voorbe reiding van de studiën aan de Universiteit en aan de Technische Hoogeschool, benevens slöjd en gymnastiek. Het Directorium bestaat uit de heeren: J. W. IJzerman, (Voorzitter), E. L. C. Schiff, J. H. Kan, Jhr. Mr. V. A. Six, Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, E. Deen en Mr. W. C. Wendelaar (Secretaris). Het Curatorium uit de heeren: Mr. J. Limburg (Voor zitter), Dr. D. Bos, Dr. H. Cannegieter Tzn., Dr. J. H. Gunning Wzn., Dr. C. Lely, Prof. Dr. H. A. Lorentz, Dr. W. Nolen, Jhr. A. Loudon, Mr. W. C. Wendelaar (Secretaris). Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van Curatoren, opgenomen onder bijlage no. 48. Het Lyceum omvat een Gymnasium, een zesjarige en een vijfjarige Hoogere Burgerschool. Het College van Curatoren bestaat uit de volgende personen Mr. R. B. Ledeboer Voorzitter), mevr. A. Steenhof- Smulders (Onder-Voorzitster), Prof. Dr. Alph. Steger (Secre-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 248