256 Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Rijksschooltoezicht. Inspecteur der Gymnasia: Dr. C. J. Vinkesteijn. Gymnasium. (Laan van Meerder voort 57). Rector: Dr. Th. P. H. van Aalst. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs bestond op 31 December uit de heeren: Mr. J. H. Andries, Voorzitter-, Mr. Dr. R. Tj. Mees, Jhr. L. A. P. Six, Secretaris-, J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, Dr. A. F. A. M. van Dommelen, J. C. Jansen, E. L. A. Penn, W. C. Metzelaar, Mr. L. H. Drucker, F. W. N. Hugenholz, Jhr. Mr. R. Feith. taris}, mevr. M. Loeff-Tweens, Jhr. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, Prof. Dr. C. H. II. Spronck, Mr. A. I. M. J. Wijnbergen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van Curatoren, opgenomen onder bijlage no. 48a Het door Curatoren uitgebrachte verslag, omtrent den toestand van het Gymnasium is als no. 46 onder de Bijlagen opgenomen. De kosten van het onderwijs bedroegen f 6.952,23®, buiten de bezolding der leeraren, terwijl de opbrengst van het schoolgeld bedroeg f 42.316,25. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Het College van Curatoren bestond op 31 December uit de heeren: Jhr. Mr. D. G. van Teijlingen, VoorzitterJhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Onder-Voorzitter Mr. J. JE. A. Lisman, Secretaris; A. J. Doorman, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, Jhr. Mr. H. de Ranitz, Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen. Commissie van III. Scholen, volgens de Wet tot regeiJng van het Hooger Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 249