257 Theologische school der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland (Valkenboschlaan no. 143). Christelijk Gymnasium, Groot-Hertoginnelaan 8. (van de Vereeniging voor Christelijk voorbereidend Universitair Onderwijs te Utrecht, Directeur-Secretaris: Mr. C. J. G. Bredius, te Woerden.) Rector: Dr. E. H. Renkema. Deze school is bestemd voor de opleiding van toe komstige Dienaren des Woords. Aantal docenten 4. Aantal studenten 18. Tot candidaat in de H. Godgeleerdheid werden drie studenten bevorderd. Twee studenten legden met goed gevolg het semi- candidaateexamen af. Het College van Curatoren bestond aan het einde des jaars uit de heeren Predikanten: P. de Groot Voorzitter), F. A. Bakker (Secretaris), R. E. Sluiter, J. W. Geels, M. Schouten, J. J. van der Schuit, J. Janssen. Het onderwijzend personeel bestaat uit 13 leeraren en eene leerares. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1915, 56 mannelijke en 22 vrouwelijke leerlingen. Zes leerlingen konden tot de Universiteit worden toegelaten. Op 1 September 1915 bestond het College van Cura toren uit de heeren: Mr. R. van Veen (Voorzitter), Dr. E. J. W. Posthumus Meyes (Secretaris), Dr. G. A. Hulsebos (2e Voorzitter) en Mr. C. VoĆ¼te, terwijl het College van Directeuren bestond uit de heeren: J. S. F. van Hoogstraten (le Voorzitter), Mr. C. J. G. Bredius (Secretaris), Dr. B. van Meer (Pen ningmeester), Jhr. Mr. F. A. Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, Mr. J. Schokking, D. J. Middelbeek en Ds. A. B. te Winkel. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage no. 47. 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 250