259 en aan dames- en heeren-collectanten voor genoemd Steuncomité gratis toegang werd verleend. Medewerking verleenden: Mej. Marie Gimbrère, sopraan, Mej. Marie Schwencke, viool, en de heeren G. Düberta, bariton, H. A. Wegerif, piano en Aug. Smets, orgel, allen ’s-Gra- venhage. De Zangschool mocht de hooge eer te beurt vallen, dat dit concert werd bijgewoond door H. M. de Koningin-Moeder, Beschermvrouwe van de Zangschool. H. M. gaf bij Haar vertrek Hare bijzondere ingeno menheid over de uitvoering te kennen. Het derde concert, dat op 30 November in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaats had, werd ge geven ter viering van het 12 ’/j-jarig jubileum van den heer André Beijersbergen van Henegouwen, als directeur der Zangschool. Voor dit feest was een Eere-Comité samengesteld, waarvan de Burgemeester het Eere-Voor- zitterschap had aanvaard. Bij dit concert werkten mede Mevr. Nic. van Houten-Sino, sopraan, Rotterdam, en de heeren W. Herckenrath, bariton, Rijswijk, H. A. Wegerif, piano, en F. J. A. Haring, orgel, beiden ’s-Gravenhage. Door den Weleerwaarden heer L. J. J. Hageraats was een gedicht gemaakt op de Zangschool en den Directeur, welk gedicht door den componist A. Giesen, te Rijswijk, op muziek was gezet. De uitvoering daarvan, onder leiding van den componist, had met veel succes plaats. Voor dit concert werd wederom aan 500 militairen vrije toegang verleend. De netto-opbrengst ad f 175,werd afgedragen aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité. Al deze concerten stonden onder leiding van den direc teur André Beijersbergen van Henegouwen en mochten zich in groote belangstelling van het publiek verheugen. Na een gebruik van ruim dertig jaren van het repe titielokaal aan de Voldersgracht werd de Zangschool aangezegd dit lokaal te verlaten. In de plaats daarvan kreeg zij van bet Gemeentebestuur de beschikking over een lokaal in de Middelbare Handelsschool aan de Laan no. 5, hetgeen eene groote verbetering is. Het Bestuur kan met voldoening terugzien op den arbeid in het afgeloopen jaar. De oefeningsavonden, voor het mannenkoor des Dinsdags- en voor het vrouwen koor des Woensdagsavonds, werden over het algemeen trouw bezocht. De algemeene toestand van de Zang school kan gunstig genoemd worden. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 252