260 - Uit het verslag over 1915/1916 van de Nationale !>/•- ee.niging voor den Volkszang, afdeeling s-Gravenhage en omstreken stippen wij het volgende aan. Het ledental nam gestadig toe, van 122 op 1 Januari 1915 steeg het tot ruim 900 op 31 December 1915, die gezamenlijk f 1123,per jaar bijdragen. In 1915 gaf de afdeeling uitsluitend voor de leden kosteloos twee zangavonden in „Diligentia” en een in het gebouw van den Dierentuin: verder tegen betaling vijf zangavonden en een zangmiddag in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. De zangavonden werden alle geleid door den heer Arnold Spoel, terwijl de zangmiddag onder leiding stond van den heer .1. D. van Ramshorst. Door het koor der afdeeling en de zangclub „Con Amore”, onder leiding van den beer Van Ramshorst werd op 31 Augustus, met medewerking van de R.-K. Volks- zangvereeniging, eene serenade aan H. M. de Koningin gebracht vóór het Huis ten Bosch. In 1916 gaf de afdeeling reeds twee zangavonden onder leiding van den heer Arnold Spoel; de eerste op 21 Januari werd bijgewoond door Z.K.H. den Prins der Nederlanden. Voorts werd nog een zangmiddag onder leiding van den heer Van Ramshorst gegeven in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. De rekening over 1914/1915 sloot met een tekort van f 171,68. Aangezien een nieuwe regeling der toegangs prijzen van de zangavonden een overschot heeft op geleverd, kan de Afdeeling het volgend seizoen, ook uit een finantieel oogpunt, met gerustheid tegemoet zien. In het verslag van de afdeeling s-Graeenhage der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst w'ordt vermeld, dat het honorair-lidmaatschap der afdeeling werd aan vaard door Z.K.H. den Prins der Nederlanden, terwijl dit lidmaatschap mede werd aangeboden aan den Directeur der Afdeeling, den heer A. B. H. Verhey te Rotterdam. De Afdeeling gaf in het afgeloopen jaar de gebruikelijke twee uitvoeringen. Op 2 Februari werd gegeven „La grande Messe des morts” van H. Berlioz, met mede werking van den tenor Louis van Tulder te Amster dam, welke uitvoering werd bijgewoond door H. M. de Koningin-Moeder. De tweede uitvoering: „das Paradies und die Peri”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 253