262 tijdelijk voor het publiek worden gesloten. Het aantal bezoekers was door genoemde omstandigheden lager dan in vorige jaren. Over het gebruik van het Museum kan worden mede gedeeld, dat door leerlingen van de afdeeling Decoratieve en Nijverheidskunst van de Academie van Beeldende Kunsten verschillende meubelen opgemeten en in teeke- ning werden gebracht en in verband met de behandeling van de Kunstgeschiedenis w erden in het Museum lessen gegeven aan de hand van de aldaar zich bevindende voorwerpen. Ongeveer 330 verschillende voorwerpen zijn bij het onderwijs in de verschillende afdeelingen der Academie gebruikt. Verschillende voorwerpen weerden aangekocht, ten geschenke of in bruikleen ontvangen. De verkregen en nog toegezegde aanwinsten maken eene uitbreiding van de Museumlokalen meer dan ooit noodzakelijk. Uit het jaarverslag van het Museum ten bate van het Onderwijs (Nieuwe Markt 2) blijkt, dat het vereenigings- jaar 1914/’ 15 voor het Museum wederom een belangrijk jaar mag genoemd wrorden. Het aantal leden bleef hetzelfde. De toestand der finan ciën kan, niettegenstaande het subsidie der Gemeente, niet bevredigend genoemd worden. Het toenemend be zoek aan het Museum heeft ook dit jaar meerdere uit gaven voor assistenten geëischt. De bovenlokalen van het gemeentegebouw aan de Nieuwe Markt bleven ter beschikking van de Vereeni- ging. Het ameublement en de verzamelingen bevinden zich in goeden staat. De uitbreiding, welke het vorig jaar aan den kosteloozen toegang werd gegeven ten bate van de leerlingen der lagere scholen, bleef gehandhaafd. Het werk der samenstelling van den beschrijven den catalogus werd door den Directeur voortgezet. Er werden geen nieuwe aankoopen gedaan, eensdeels uit -plaats gebrek, anderdeels omdat de finantieele toestand in ver band met de uitgaven voor buitengewone hulp dit niet toeliet. Het aantal bezoeken aan het Museum, dat in het ver- eenigingsjaar 1912—1913 7404 en in 1913-1914 10659 bedroeg, was in het afgeloopen jaar 20642.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 255