263 In het jaarverslag over 1915 van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio”, vinden wij o.m. vermeld, dat als lid zijn toegetreden: 2 stemhebbende leden, 2 buitenleden, 16 buitengewone leden, 4 donateurs- societeitsleden. Bovendien zijn na voordracht van de „Uit- noodigings-commissie” op uitnoodiging van het Bestuur toegetreden 9 buitenleden, te zamen 33leden; door overlij den, opzegging of om andere reden vielen af1 eerelid, 2 donateurs-sociteitsleden, 2 stemhebbende leden, 13 buiten gewone leden en 2 kunstlievende leden, samen 20 leden. In de Kunstzalen werden achtereenvolgens de volgende Tentoonstellingen en Kunstbeschouwingen, van het Genootschap uitgaande, gehouden: 8—31 Januari, tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken, vervaardigd door werkende leden. 2 3 Februari, kunstbeschouwing van aquarellen en teekeningen, vervaardigd door werkende leden. 15 April—4 Mei, (steun-tentoonstelling) tentoonstelling van werken in alle materialen, vervaardigd door werkende leden. (Maximum prijs f 100, 21 Mei—6 Juni en 1125 Juni, steun-tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen ten bate van Nederlandsche beeldende kunstenaars. 325 Juli, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen (droge naald), vervaardigd door Jan Sluyters en Lodewijk Schelfhout. 31 Juli29 Augustus, tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken, vervaardigd door werkende leden. 231 October, eerste groepen-tentoonstelling van schilderijen, vervaardigd door werkende leden; hoofd- groep: C. A. v. Waning. 28 October, kunstbeschouwing van aquarellen en teekeningen, vervaardigd door werkende leden. 30 en 31 October, kunstbeschouwing van etsen van de Fransche meesters Felise, Butiöt, Rodolphe, Bresdin, Corot, Belleroche en andere, in bruikleen afgestaan door Eisenloeffel’s Kunsthandel te Amsterdam. 627 November, tentoonstelling van aquarellen, tee keningen, grafische werken en beeldhouwwerken, ver vaardigd door werkende leden. 627 November, tweede groepen-tentoonstelling van schilderijen, vervaardigd door werkende leden; hoofd groep: Louis Bron.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 256