264 129 December, derde groepen-tentoonstelling van schilderijen, vervjiardigd door werkende leden: hoofd groep: H. J. de Rou ville. Op de tentoonstellingen en kunstbeschouwingen, uit gaande van het Genootschap, werden verkocht: 316 schilderijen, 30 aquarellen, 2 teekeningen, 9 etsen, 2 kleuretsen, 2 litho’s, 1 brons en 3 gipsen voor f 34.912,50. De toestanden in Europa noodzaakten het Comité voor buitenlandsche kunsttentoonstellingen voorloopig werke loos te blijven. De finantiëele toestand is, de moeilijke tijdsomstandig heden in aanmerking genomen, niet ongunstig te noemen. De exploitatie rekening over 1915 sluit met een batig saldo van f 992,42. Uit het Jaarverslag over 1915 van de Vereeniging Haghe” blijkt, dat het aantal leden, in Januari 1914 594 bedragende, op 1 Januari 1916 was gedaald tot 581 De leden zijn te verdeelen in 10 eereleden, 329 gewone leden, 229 buitengewone leden en 13 correspondeerende leden. 11. M. de Koningin is beschermvrouwe, Z. K. H. de Prins der Nederlanden beschermheer, 11. M. de In het ons toegezonden verslag over het vereenigings- jaar 1914 1915 van de Vereeniging „Haagsche Kunst kring” is o m. vermeld, dat het ledental op 1 Augustus 1915 233 bedroeg tegen 250 op 1 Augustus 1914. De vereeniging heeft een permanente tentoonstelling gehouden van schilderijen in het vereenigingsgebouw aan de Koninginnegracht no. 12a; de entrées dezer tentoonstellingen kwamen ten bate van het Steuncomité. De tentoonstellingen werden tweemaal bezocht door H. M. de Koningin en tweemaal door H. M. de Koningin- Moeder. Het lid der Vereeniging, de heer Toon Dupuis, ver vaardigde een borstbeeld van Petrus Stuyvesand, hetwelk, met goedkeuring van den Minister van Buitenlandsche Zaken, van 11 tot 19 Juni 1915 werd tentoongesteld in het vereenigingsgebouw. Op den 2en en 3en April 1915 gaf de Afdeeling Toonkunst een abonnementsconcert. Zij werden bezocht door H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. den Prins der Nederlanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 257