265 In het verslag over het jaar 19141915 van het Letterkundig Genootschap „Oefening kiceekt kennis” wordt medegedeeld, dat in de samenstelling van het Bestuur de volgende verandering kwam: de aftredende be stuurders uit de werkende leden, dr. Edw. B. Koster en W. P. van Stockum Jr. werden vervangen door de heeren dr. II. Blink en dr. W. W. van der Meiden. De plaatsen van de bestuurders uit de gewone leden. II. D. Pierson en G. W. Spitzen, die niet meer in aan merking wenschten te komen, werden ingenomen door Koningin-Moeder donatrice en de Burgemeester van 's-Gravenhage eere-voorzitter. De eerste vergadering werd gehouden op 2 Februari, waarin de heer C. H. Peters een voordracht hield over Oud-België. In de bijeenkomst op 16 Maart trad als spreker op dr. M. G. de Boer, privaat-docent aan de Universiteit te Amsterdam, met het onderwerp „De Verdediging van Nederland in 1672”. Op 21 April hield dr. C. Hotstede de Groot eene lezing over „Rembrandt’s onderwijs aan zijn leerlingen”. In de maanden .Januari, Februari en Maart werden nog, by wijze van proef, in het gemeentemuseum kunstbeschouwingen gehouden door dr. H. G. van Gelder en mej. Ida Peelen, waarbij de Hofvijver, het Huis ten Bosch en het Stadhuis met omgeving behandeld werden. De proef slaagde goed, waarom bij den aan vang van het winterseizoen met dergelijke kunstbeschouwingen werd doorgegaan. In het voorjaar en in den zomer werden weder uit stapjes gemaakt, waaraan door vele leden werd deel genomen. Op 30 September werd in de groote zaal van „Pulchri Studio” het 25-jarig bestaan der Vereeniging herdacht. In de eerste bijeenkomst in het winterseizoen, op 13 December, trad de heer Frits Lapidoth op met het onderwerp „Van Kermistent tot Paleis of twee eeuwen H aagsche tooneelgesch i edenis” In den loop van het vorig jaar verscheen de le serie van den Platenatlas van den Haag en -Scheveningen. Met de bewerking der notariëele protocollen werd voortgegaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 258