267 Vanwege het Bestuur van „De Leesinrichting' werd slechts medegedeeld, dat de toestand der Vereeniging ongeveer gelijk is aan die van het vorig jaar, Uit het ons toegezonden jaarverslag der Openbare Leeszaal en Bibliotheek over het jaar 1915 stippen wij het volgende aan De contributies van particulieren bedroegen in 1915 f 2168,20, terwijl aan leesgelden en aan couponboekjes voor uitleening te zamen werd ontvangen f 1061,775. De Gemeente verleende een subsidie van f 10.000, het Rijk eene van f 1500. Voor aanschaffing van boeken, tijdschriften en dag bladen werd in 1915 beschikt over een bedrag van f 1920,59. In 1915 werden aan de boekerij toegevoegd: door aankoop 550, door schenking 785 en bijgeschreven uit oud bezit 51 banden; afgeschreven werden 94 banden, zoodat op 31 December in het geheel beschikt kon worden over 13195 banden. Het toenemend bezoek aan de Leeszaal blijkt weder uit het volgend overzicht van het aantal bezoekers: 314 mannen en 508 vrouwen. In 1913/14 waren er 1069 en in 1912/13 1167 geabonneerden. Door 627 ge- abonneerden werd f 0,25, door 187 f 0,40 betaald. Van de bibliotheek voor volwassenen wTerd door 309 geabonneerden gebruik gemaakt. Het geheele lezertal bedraagt 378. Ter lezing werden uitgegeven 4698 werken, tegen 5175 in 1913/14. Bij den aanvang van het seizoen (1 October 1914) bedroeg het aantal banden met inbegrip van de meerdere deelen en duplicaten 2069. Van de lees- en conversatiekamer werd weinig gebruik gemaakt. Aan het leesgezelschap werd door 16 geabon neerden deelgenomen. Door het Bureau voor rechtskundige adviezen werden 40 adviezen verstrekt aan geabonneerden en 780 aan anderen. Op de z.g. praatavonden werden door 25 sprekers of spreeksters voordrachten of lezingen over verschillende onderwerpen gehouden. Voor de cursussen werden ingeschreven 579 leerlingen, waaronder 410 vrouw’elijke en 169 mannelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 260