268 1914 is de Leeszaal begonnen boeken Mannen Vrouwen Totaal 69163 15669 84832 59160 14276 73436 56981 12207 69188 Van het Bestuur der Leesbibliotheek der H. Vincentius- rereeniging ontvingen wij de volgende mededeelingen. De bibliotheek bestaat thans ruim 75 jaar. Tot het jaar 1913 was zij alleen gevestigd in het gebouw West einde 167. In 1913 werd een tweede bibliotheek geopend aan den Z. 0. Binnensingel 67 en in 1915 een derde aan de Noorderbeekdwarsstraat 101. De bibliotheken worden samengesteld uit geschonken en aangekochte werken, de kosten daaraan verbonden worden bestreden door bijdragen van den Bijzonderen Raad der Vereeniging en van de verschillende Confe- rentiën, giften van weldoeners en jaarlijksche bijdragen van donateurs. De boeken worden gratis ter lezing ge geven aan de door de Vereeniging bezochte gezinnen, aan de verpleegden in de R.-K. gestichten en aan die in het Gemeentelijk Bestedelingenhuis aan het Westeinde. Het aantal boeken in de Bibliotheek aan het West einde bedraagt 1400, in die aan den Z. O. Binnensingel ongeveer 1100, terwijl die aan de Noorderbeekdwars straat begin November kon geopend worden met onge veer 1200 boeken en 300 brochures en tijdschriften. In 1915 werden uit de drie genoemde bibliotheken ter lezing gegeven respectievelijk 10952, 7707 en 3668 werken (in twee maanden). De ontvangsten en uitgaven bedroegen, met een voor- deelig saldo van 1’69,57, eene sojn van f 1325,29s, terwijl voor nog te betalen rekeningen, enz., ongeveer 1’300,--- moet gevonden worden. In Augustus kosteloos aan militairen uit te leenen; hiermede is in 1915 geregeld doorgegaan. In 1914 (5 maanden) werden aan hen uitgeleend 620 en in 1915 2650 werken. In 1915 zijn als lezer ingeschreven 2700 personen; hiervan zijn dubbel geboekt 29 lezers. Vertrokken, overleden en geroyeerd zijn 110 personen, zoodat het aantal lezers op Januari 1916 2561 bedroeg, of 377 meer dan op 1 Januari 1915. 1915 1914 1913

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 261