269 HOOFDSTUK X. Armwezen. Uit het verslag over 1915, betreffende de Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, stippen wij aan, dat weder van verschillende personen bijdragen in de kosten van onderstand van door hen aangewezen blinden werden ontvangen. Behalve eenige giften, waaronder die van H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Moeder en een zevental legaten, te zamen tot een bedrag van f 5700, werd aan contribution ontvangen een bedrag van f 4241,58; de verkochte goederen en verrichte werkzaamheden gaven een opbrengst van f 7109,07, terwijl de gekweekte renten f 2420,88 bedroegen. Aan arbeidsloonen, salarissen, gratificatiën, en pensi oenen werd uitgekeerd de som van f 10.283,79. De uitgaven hebben in 't geheel bedragen f22.236,16 en de ontvangsten f 22647,99, zoodat de rekening op Het Bestuur van de Volksleesbibliotheek der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Departement ’s-Dracenhage deelde het volgende mede: Ook in het afgeloopen leesseizoen nam de belangstel ling en de deelname van het publiek in hooge mate toe, blijkende uit het aantal uitgegeven leeskaarten ten getale van 5071 tegen 4489 in het jaar te voren, alsmede uit het aantal ter lezing verstrekte boeken, respectievelijk groot 111773 en 105048 of 6725 meer. Vooral de vraag naar jongens- en meisjesboeken breidt zich aanmerkelijk uit en die naar „vaklectuur” niet minder. Wij verwijzen naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen als bijlage no. 26, waarin ook opgaven betrekkelijk het Bestede)ingenhuis zijn gedaan. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen ver strekt, die in hunne woningen worden verpleegd, ver wijzen wij tevens naar Hoofdstuk VI A V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 262