270 Aan de mededeelingen, aangaande de werkzaamheden van den „Christelijke, Volksbond”, van 1 November 1914 tot 1 November 1915 ontleenen wij het volgende: Op de cursusvergaderingen traden achtereenvolgens o.a. op Mevrouw Hofman geb. Stolk, Mejuffrouw Ekering, de heeren Dr. F. van Gheel Gildemeester, W. J. Giel,’ Chr. Nell, Prof. Dr. P. J. Muller, Dr. H. E. van Gelder, S. L. Veenstra en Dr. H. Weiss. Het aantal leden der Vereeniging is sedert het vorige jaar weder verminderd en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ongeveer 1600. Aangaande het ambachtsondericijs wordt medegedeeld, dat het getal leerlingen op de Burgeravondschool 18 bedroeg en op den cursus voor volwassenen 4. Het getal leerlingen op de Ambachtsschool bedraagt 18 en op de Academie 1. Aan de Arbeidsbeurs voor mannen werden ingeschreven 689 personen, van wie er 649 wrerden aanbevolen, 334 geplaatst werden bij de werkverschaffing en 315 bij verschillende patroons. Het aantal arbeiders van de Duincommissie heeft, ge durende de wintermaanden van 1915, 192 bedragen. Aan loonen werden uitbetaald f 11132,52s, aan contri- butiën werd ontvangen f 6599,50, terwijl de opbrengst van de oogst f 5337,38 bedroeg. De Vereeniging Kolff’s Blindenfonds stond in 1915 met 48 blinden in betrekking, wien zij voor f 2695,— aan grondstoffen verstrekte en f 1254,arbeidsloon uit keerde. Aan ondersteuning, zonder werkverschaffing, besteedde zij f 634, De door hare blinden vervaardigde artikelen, vlecht werk, naai- en breiwerk, borstels, enz. werden verkocht op bazars, zooals in 1914 te ’s-Gravenhage, Nijmegen en Doorn werden gehouden. De totale opbrengst bedroeg f 5448,—. Te 's-Gravenhage bestaat eiken Woensdag tusschen 10 en 2 uur gelegenheid tot aankoop van blindenwerk in de Kunstzaal aan den Hoogewal no. 16a. 1 Januari j.l. een batig saldo aanwees van f 311,83 Het aantal blinden bedroeg op 31 December 27.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 263