I 271 Aangaande de Arbeidsbeurs voor vrouwen zij vermeld, dat van de 451 vrouwen, die zich in het afgeloopen dienstjaar voor werk lieten inschrijven, er 441 werden aanbevolen en geplaatst en wel439 als werkvrouw en 2 als noodhulp-dienstbodezijnde 284 minder dan in het vorige jaar. Met betrekking tot de werkverschaffing wordt mede gedeeld, dat tusschen November en Februari 545 man werden ingeschreven, waarvan 31 werden afgewrezen wegens geene of ongunstige informaties, zoodat 514 man werden aanbevolen. Voor plaatsing werden opgeroepen 452 man, van wie er 118 wegbleven. In ’t geheel zijn dus 334 personen in de Werkverschaffing geplaatst. Ook ditmaal werd streng de hand gehouden aan den regel, dat men 4 weken aan het werk bleef en minstens 2 jaren in de Gemeente moest woonachtig zijn. Van de gereed gemaakte goederen in de werkplaatsen werden af en toe verkoopingen gehouden, welke een opbrengst van f 200,a f 250,—per verkooping gaven. De uiidedingen van brood en koffie hadden ditmaal niet plaats, aangezien de voortdurend zachtere weersgesteld heid deze niet noodzakelijk maakten. Aangaande de Dienstverrichting kan worden mede gedeeld, dat het uitbetaalde arbeidsloon in het afgeloopen jaar, tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstandig heden, iets lager is geweest dan in het jaar te voren, toen daarvoor ruim f 32000,— werd besteed. Verwacht wordt, dat het volgend jaar wyeder gunstiger zal zijn. De rekening van den Bond, loopende van 1 October 1914—30 September 1915, wijst een ontvangst aan van f9544,54 en eene uitgaaf van f 5216,71s en dus sluitende met een saldo van f 4327,82s. Van het Bestuur der afdeding s-Grarenhage van den Nederlandschen Roomsch-Kathol leken Volksbond werden de volgende mededeelingen ontvangen: Het ledental van den Bond ging gestadig vooruit en bedroeg op 1 Januari 1916 2607. In militairen dienst waren opgeroepen 412 leden. Werkloosheid kwam, vooral in de eerste maanden van het jaar 1915, veelvuldig voor. Er waren onge veer 300 werkloozen. Na April daalde dit aantal regel matig, tot dat op het einde des jaars er minder werk-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 264