272 normale tijden dikwyls het Door den Bijzonderen Raad der vereeniging van den II. Vincentius van Paulo is, voor zooveel de ondersteuning van armen betreft, het volgende medegedeeld De vereeniging, bestaande uit 369 leden, verdeeld in 12 parochiale afdeelingen, conferentie’» genaamd, als mede een afdeeling, speciaal belast met het bezoeker en ondersteunen van bejaarde gezinnen, heeft in 1915 wekelijksch bezocht en ondersteund 663 gezinnen. Bij de Arbeidsbeurs van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo zijn in 1915 ingeschreven 1606 werkzoekenden, n.l. 965 mannen, 214 jongelingen, 352 vrouwen en 75 meisjes, terwijl 1766 aanvragen van werkgevers inkwamen en wel voor 936 mannen, 199 jongelingen, 521 vrouwen en 110 meisjes. Geplaatst werden 984 personen, n.l. 581 mannen, 82 jongelingen, 269 vrouwen en 52 meisjes. loozen waren, dan in geval was. In den loop des jaars werden in de verschillende vakvereenigingen jeugdorganisaties opgericht, terwijl aan de vakcursussen verschillende vooraanstaande werklieden practise!) onderricht gaven. De teekenschool had ook dit jaar wederom een groot aantal leerlingen, n.l. 85. Het getal leerlingen van de schilderschool was 26. Dit jaar werd krachtig medegewerkt aan de werk zaamheden van het Steuncomité; de Bond stelde een zijner leden geheel ter beschikking van het Comité. De navolgende vakvereenigingen zijn thans in den Bond vereenigd: timmerlieden, kalk-en steenbewerkers, metaalbewerkers, transportarbeiders, meubelmakers en behangers en stoffeerders, slagers, typografen, gemeente werklieden, spoor- en tramwegpersoneel, post-, telegraaf- en telefoonbeambten, handels- en kantoorbedienden, land- en tuinarbeiders, naaisters en kleermakers, bakkers en chocoladewerkers, schildersgezellen, tabaksbewerkers. Van deze vereenigingen zijn verschillende aangesloten bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds. Aan den Bond is ook verbonden een Bureau voor rechtskundige adviezen, hetwelk des Maandagsavonds van 8'/x9’/2 uur zitting houdt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 265