273 Uit het jaarverslag der vereeniging Armenzorg over 1914—1915 stippen wij het volgende aan: In het verslagjaar zijn geen veranderingen in het Bestuur gekomen. Gedurende het vereenigingsjaar werden door particu lieren en andere instellingen van liefdadigheid 412 malen inlichtingen ingewonnen omtrent 283 gezinnen. In 111 dezer gevallen moesten ongunstige inlichtingen worden verstrekt. Ingevolge art. 12 en art. 56 der Armenwet werden aan den Armenraad bovendien 1011 vragen beantwoord. Het aantal gezinnen, die doorloopend in behandeling waren met geregeld huisbezoek, bedroeg op 1 Januari 1915 229; van deze waren 143 Ned. Hervormd, 59 Katholiek, 4 Israëliet en 2 Luthersch, terwijl er 21 waren met een gemengd huwelijk. Het aantal aanvragen om onderstand bedroeg 924, waarvan er 384 werden afgewezen. Voor ondersteuning werd uitgegevenin geld tot een bedrag van f 27.931,96, in geldswaarde, waaronder kleeding, voor f 6013,41. De ondersteuning in gelds waarde bestond uit; versterkende middelen f 1176,095, liggingstukken f 958,25* en kleedingstukken (nieuwe) f 3923,80. De liggingstukken hierboven vermeld, bestonden uit 101 dekens, 42 matrassen, 3 peluws, 23 kussens, 278 lakens en 183 sloopen. Door de Onderstands-commissie werden rechtstreeks de volgende ondersteuningen verleend: aan 11 echtparen en aan 49 alleenstaande bejaarden eene wekelijksche ondersteuning tot een bedrag van f 4021,84 in geld en van f 620,80* aan kleeding, versterkende middelen, enz. aan ondersteuning zonder geregeld huisbezoek, bestaande uit giften aan geld, kleeding of in anderen vorm, te zamen tot een bedrag van f 2660,14*. In het veaslagjaar werden geheel of gedeeltelijk voor rekening der Vereeniging eenige kinderen, benevens een blinde man in gestichten verpleegd, waarvoor een bedrag van f 600,87 besteed werd. Voor hulp in de huishouding werd in het afgeloopen jaar een bijdrage ad f 5,verleend. Op 1 October 1915 w’aren 52 rentelooze voorschotten onder borgstelling loopende, tot een gezamenlijk bedrag 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 266