5 274 van f 5733,Van deze voorschotten waren 41 reeds in vorige jaren verstrekt, terwijl in het verslagjaar 11 voorschotten tot een gezamenlyk bedrag van f 1390,— werden toegestaan. Er kwamen in 52 aanvragen om voorschotten zonder persoonlijke borgstelling; daarvan werden 34 toegestaan tot een bedrag van f 1312,.Van het vorig jaar waren nog 36 voorschotten loopende tot een bedrag van f 1448,zoodat in het geheel nog uitstaan 70 voorschotten tot een bedrag van f 2760, Het aantal ingeschreven werkzoekende vrouwen be droeg 98; van werkgevers kwamen 60 aanvragen in. De Commissie van het kleedermagazijn kon in het afgeloopen jaar 100 vrouwen aan het werk houden, tegen 85 het jaar te voren. Aan naailoon werd uitbe taald f 3012,41, terwyl aan schoenwerk f 916,08 werd besteed. Ten behoeve der uitreiking van kleedingstukken aan schoolgaande kinderen, deed de gemeente inkoopen tot een bedrag van f 4628,10. Blijkens de winst- en verliesrekening over het afge loopen dienstjaar, werd aan contribution ontvangen f 23.609,50, aan giften f 4.481,13 en aan legaten f 2.600, terwyl de busjes, geplaatst in winkels en bij de leden, te zamen eene opbrengst gaven van f 1947,87. Het aantal donateurs bedroeg op 1 October 1915 210 en dat der gewone leden 3062 tegen 3304 op 1 October 1910. Van het Leger des Helle ontvingen wij o. m. de volgende mededeelingen In de Toevlucht voor daklooze mannen, vrouwen en kinderen aan de Nieuwe Schoolstraat 15a w’erden 87 personen opgenomen, terwijl 95 de inrichting verlieten, waarvan 19 onbevredigend. In het z.g. Nachtasyl aan de Lage Nieuwstraat no. 6, waarin dakloozen gratis onderdak en voedsel kunnen bekomen, en in de Werkverschaffing voor mannen aan den Gedempten Burgwal werden 15.771 maaltijden en 3983 nachtverblijven verstrekt. Van het goedkoope logement voor mannen, vrouwen en kinderen aan den Gedempten Burgwal werd een vrij druk gebruik gemaakt. Het Tehuis voor gevallen meisjes aan de Stille Veerkade, dat plaats heeft voor 19 meisjes, is voortdurend vol geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 267