275 Vanwege de afdeeling voor zieken- en armbezoek in de achterbuurten (Barmhartigheidspost aan de Lage Nieuwstraat) werden 1124 uren besteed aan huisbezoek en 383 uren aan ziekenverpleging. Door de afdeeling, welke zich ten doel stelt de reclasseering van gevangenen en het helpen van ont slagen gevangenen en voorwaardelijk veroordeelden, werd in 1915 223 gevangenen bezocht, aan welk werk 322 uren werd besteed. Het Bestuur van de Vereeniging „Tehuis voor onbe- huisden”, Steynlaan no. 15 alhier, deelde mede, dat in de inrichting van 9 Juli tot 31 December 1915, gedurende één nacht, logies en voeding is verstrekt aan: 1414 mannen, 94 vrouwen en 137 kinderen, te zamen 3290 logies en maaltijden. In dienzelfden tijd werd aan 47 mannen, 18 vrouwen en 42 kinderen geheele huisvesting verleend gedurende 1970 verpleegdagen en werden aan hen 7880 maaltijden verstrekt. Bovendien werd 1926 maal een bad gegeven. Op verzoek van de Politie of van den Geneeskundigen Dienst werden 9 personen opgenomen gedurende enkele etmalen, om gereinigd te worden. Gedurende het jaar 1915 zijn door de Vereeniging Werkloozenzorg” Steynlaan no. 23, behandeld 164 per sonen (waarvan 26 ontslagenen) met een totaal van 4245 werkdagèn. Van hen werden in de inrichting verpleegd 22 personen, met 2102 verpleegdagen. Door tusschenkomst der Vereeniging werden in een vaste betrekking geplaatst 36 personen (waaronder 19 ontslagenen). Door de Schrijfkamer (de werkverschaffing der Vereeniging) werd voor 148 werkgevers gearbeid, met een totaal van 532 opdrachten. Uit het verslag over het 56ste boekjaar van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche Visschers” blijkt, dat het aantal wreduwen en weezen, aan wie onderstand wordt verleend, thans bedraagt respectievelijk 83 en 77 tegen 88 en 71 in het voorgaande jaar. Evenals in vorige jaren heeft gedurende den afgeloopen winter wieder een buitengewone uitkeering van spek, aardappelen en steenkolen plaats gehad. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 268