276 f Uit de algemeene rekening, loopende van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, blykt dat voor bedeeling werd uitgegeven een som van f 9188,50, terwijl voor de buitengewone uitkeering een bedrag van f 1328,79 werd besteed. De vereeniging ontving ook dit jaar van H. M. de Koningin een bijdrage van f 100,terwijl nog in het verslag van enkele andere belangrijke giften en legaten wordt melding gemaakt. Tengevolge van overlyden en bedanken verloor de Vereeniging 100 leden, hetgeen een verlies gaf van f 155,Aan contributiën werd ontvangen f 2616,50, aan giften, bijdragen, gratificatiën en legaten f2940,89. In het jaarverslag over 1915 van het „Koningin Emma- fonds", Vereeniging tot ondersteuning van hoog bejaarde behoeftigen, wordt het volgende medegedeeld: Het aantal leden, dat in het vorig jaar 218 bedroeg is thans tot 221 geklommen, terwyl het aantal donateurs van 33 tot 34 vooruit ging. Het gezamenlijk bedrag der vaste contributiën verminderde echter van f 1129,50 tot f 1105,—. Behalve de vaste toelage van f 200,uit het Drevon- fonds en f 20,van de Dirk- en Anthonia-Lammers- stichting vielen het Fonds twee legaten ten deel, een van f 200,en een van f 100,terwijl nog aan bijzondere schenkingen w’erd ontvangen een bedrag van ruim f 500, Het getal der vast-bedeelden gedurende het geheele jaar 1915 bleef gemiddeld 34. Aan vasten onderstand werd f 1757,uitgegeven, tegen f 1572,— in het jaar te voren. Aan 150 80-jarigen en ouderen werd in de wintermaanden tijdelijken onderstand verleend tot een bedrag van f 1164,Voorts werd door het Dames comité van bijstand nog f 167,50 voor bijzondere hulp- verschaffing aangewend. In het geheel werd voor uit- keeringen eene som van f 3088,50 besteed. Van wege de Vereeniging „Liefdadigheid zij ons doel” Israëlietische Vereeniging voor kinderkleeding en kinder voeding, is medegedeeld, dat in 1915, gedurende de wintermaanden, aan een 50-tal behoeftige joodsche kin deren dagelijks een ontbijt is verstrekt, terwyl boven dien een aantal laarzen zyn geschonken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 269