277 Op verzoek van het bestuur van de Stadsgezondheid s- kolonie werd door de Vereeniging de verzorging op zich genomen van de ritueele voeding van een 4-tal joodsche patientjes, welke in die Kolonie waren opgenomen. Door het Bestuur der Vereeniging „Hulp in Nood” werd het volgende medegedeeld Het vereenigingsjaar begon met 51 donateurs en 145 leden. Aan rentdooze voorschotten werd verleend een bedrag van f 4457,waarvan 39 zonder borg. Af betaald werd een bedrag van f 3628,19 op de genoemde en bij het begin van het jaar nog uitstaande voorschotten. Als niet verhaalbaar werden 8 voorschotten ad f 86,64 afge schreven. Er werd uitgegeven f 32,56 aan giften, meerendeels voor versterkende middelen aan daarvoor in aanmerking komende personen. Uitgedeeld werden 221 bons voor 1 K.G. rijst, 220 voor 1 L. bruine boonen, 214 voor 1 L. groene erwten en 229 voor 1 L. gort. Het boekjaar begon met 37 spaarders met f 1135,27 te goed; gespaard werd f 364,28. Bij het einde van het boekjaar waren er 38 spaarders met f 1362,40 te goed. Door de Vereeniging „Steun in bijzondere getallen” werd aan ondersteuningen uitgegeven voor .een bedrag van f 783,06’ en voor verplegingskosten in de Johanna- stichting te Arnhem een som van f 300,Aan contri bution werd ontvangen f 487,aan giften f 90,87 en aan bijdragen ten behoeve van de verpleging van een meisje in genoemde stichting f 220, Door de onderafdeeling „Oud en Arm” werd aan ondersteuning uitgegeven f 1455,89. Aan contribution wTerd ontvangen f 500,-—, aan giften f 15,25 en als netto- opbrengst van den bloempjes-verkoop op 18 December f 687,72s. Uit het verslag der Vereeniging „Het Blauwe Kruis” over 19141915 blijkt, dat aan verpleegkosten voor door haar opgenomen kinderen werd uitgegeven eene som van f 2591,72, waarvan f 1872,30 werd terug-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 270