278 I' ontvangen. Aan contribution werd ontvangen f 766,50 en aan giften voor ééns f 205,90. De geheele uitgaven over het dienstjaar 19141915 bedroegen f 4983,70s, waaronder is begrepen het nadeelig saldo over het boek jaar 19131914 ad f 0,61s; de ontvangsten bedroegen f 4961,72, zoodat de rekening een nadeelig saldo van f l,98s aan wees. De Gemeente verleende een subsidie van f 1500, Uit het verslag over 1915 van de Damesvereeniging „Liduina van de H. Elisabeth” stippen wij het volgende aanAan melk werd uitgegeven voor een bedrag van f 4565,98*, aan eieren voor f 473,23’, aan soep en rook- vleesch f 2216,90, aan havermout en suiker voor f 2045,14, aan kerstgaven en kruidenierswaren voor f 515,07. In het geheel werd in 1915 uitgegeven f 10178,98 tegen f 7536,67’ in het vorig jaar, of f 2642,30’ meer. Het totaal bedrag der ontvangsten bedroeg f 8428,62, zoodat de rekening sloot met een te kort van f 1883,17’, waar onder is begrepen het nadeelig saldo 1914 ten bedrage van f 132,81’. Ten behoeve van de afdeeling „Kraamvrouwen” werd besteed voor een bedrag van f 2700,22 aan manufac turen en van f 196,41 aan versterkende middelen. De geheele uitgaven van deze afdeeling bedroegen f 3444,92 (waaronder het nadeelig saldo 1914 van f394,93), terwijl ontvangen werd een bedrag van f 3181,75, zoodat de rekening sloot met een nadeelig saldo van f 263,17. In den loop van 1915 werden uitgereikt 330 pakken, tegen 310 in het vorig jaar. Onder de begiftigden waren 78 vrouwren uit gemengde huwelijken. Door de afdeeling Magazijn, de voormalige Aloysius- vereeniging, werden aan zieken uitgereikt: 592 stuks beddegoed, kleedingstukken, enz. In het geheel 178 stuks meer dan in 1914; de uitgaven overtreffen de ontvangsten met f 86,49’. Door de Vereeniging „Hulp in het Huishouden” werden in het afgeloopen jaar geholpen 437 gezinnen met res pectievelijk 8071 heele-, 2684 halve- en 1753 waschdagen. Het grootste aantal verzorgsters, dat de Vereeniging in 1915 in dienst heeft gehad bedroeg 50. Aan werkloon voor de verzorgsters werd uitbetaald f 6339,60 en aan waschgelden f 1668,85’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 271