279 De ontvangsten hebben in totaal bedragen f 10499,16’, waaronder is begrepen een bedrag van f 4084,26® als opbrengst van den verkoop der vlaggetjes. De gemeente verleende een subsidie van f 1000, De rekening over 1915 sloot met een nadeelig saldo van f 1206,49®. In het verslag over 1915 van de Vereeniging „Het Kinderhui»", Tehuis voor schoolgaande Kinderen, Zuid- Binnensingel 16, wordt o. m. het volgende medegedeeld In het Tehuis werd op iederen werkdag een veertigtal kinderen, jongens en meisjes tusschen 8 en 13 jaar, opgevoed, verzorgd en gevoed. De ouders betalen f 0,10 per dag en per kind; meerdere kinderen uit één gezin genieten reductie. Aan contributie werd ontvangen f 1193,80, aangiften f 215 en aan kindergeld f 631,95. De Gemeente ver leende een subsidie van f 1000, Aan voeding werd uitgegeven voor een bedrag van f 1562,72®, aan baden f 21,50 en aan onderwijs f218,64. Aan het verslag over het jaar 1915 van het Kinder huis der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo ontleenen wij het volgende: Het aantal kinderen, dat gedurende het afgeloopen jaar voor rekening van con ferenties, particulieren, enz. voor korteren of langeren tijd in het huis verblijf hield, bedroeg 92 met 4112 ver- pleegdagen; het aantal van wege de Algemeene Com missie opgenomen bedroeg 104 met 3887 verpleegdagen. Uit het verslag over 1915 van de Vereeniging „Het Haagsch Opvoedingshuis’vermelden wij, dat de inrich ting in Mei verplaatst werd van de Jacob v. d. Does straat naar de Trompstraat no. 71. Het aantal verpleegdagen in 1915 van 15 jongens bedroeg 2498. De Algemeene Commissie voor Kinderverpleging en Kin derbescherming van den H. Vincentius van Paulo oefende op 1 Januari 1915 de voogdij uit over 256 en op 31 December over 277 minderjarigen, n.l. 156 jongens en 121 meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 272