280 De I. (vrye woning, vuur en licht) HOOFDSTUK XI. Landbouw en Veeteelt. Landbouw. 1°. De afdeeling s-Grarenhage tan de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Het aantal leden der Afdeeling ging in 1915 wederom iets achteruit en bedroeg 350. 1500,— 1400,— 1400 1100 950,— 750 650 Het verslag der Vereeniging ^Kindervoeding’’ en dat betreffende de verstrekking van kindervoeding aan R. K. scholen is opgenomen onder de bijlagen als nos. 40 en 40a. Instellingen ter voorkoming van armoede door of vanwege de gemeente of particulieren beheerd. gewone statistieke opgaven, betrekkelijk deze instellingen komen voor in de tabellen, als no. 28 onder de bijlagen opgenomen. De Bank van Leening. H. De Hulpbanken. III. De Spaarbanken. De Directeur van de Bank van Leening heeft bij de tabel weer overgelegd een uitvoerig verslag, hetwelk mede onder de bijlagen wordt aangetroffen. Als bijlage no. 27 is opgenomen het verslag van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, terwijl op blz. 237 en 238 gegevens worden aangetroffen omtrent de verstrekking, rechtstreeks van Gemeentewege, van kleeding aan school gaande kinderen. Het verslag van den toestand van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs treft men aan onder de bijlagen, ge nummerd 17. Het personeel by dien tak van dienst was op 1 Januari 1916 als volgt samengesteld: Een directeur Een directrice Een eerste-klerk Een Een Een tweede-klerk Een schrijver Twee schrijvers, ieder Jaarwedde f 2400,— r n n n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 273