281 De in 1913/1914 begonnen tweejarige provinciale cursus in hoefbeslag, welke vanwege de Afdeeling met steun van Rijk en Provincie gegeven wordt, kon wregens de tijdsomstandigheden in den winter van 1914/1915 geen voortgang hebben. De cursus is in den winter van 1915/1916 beëindigd. De Afdeeling heeft ingesteld eene Commissie van voorlichting bij besmettelijke veeziekten. Zij verleende voorts hare medewerking bij het verkrijgen van Re- geerings-ma'ïs voor hare leden. Het Bestuur w’as als volgt samengesteldS. C. Korte weg, voorzitter; C. G. J. A. van Genderen Stort, 2e voorzitter Jhr. W. Röell, penningmeesterPh. J. Mansholt, secretaris H. Schuurman J.W.zn., P. Olij, G. A. Hasselman, C. A. Haitink, leden en A. Bos, adviseerend lid. 2°. De s-Gracenhaagsche Tuinbouwrereeniging, afdeeling der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Het bestuur der Vereeniging was als volgt samengesteld J. M. Vas Visser, voorzitter; P. VVestbroek, vice-voor zitter; J. C. Hoogeveen Jr., secretaris; D. C. Dijks, penningmeesterH. M. Velders, G. Hartgrink, J. J. Hamers en G. Snel. Het ledental der vereeniging bedroeg op het einde van het jaar 186 en vermeerderde mitsdien met 14. Er W’erden negen bestuursvergaderingen en vier algemeene ledenvergaderingen gehouden, benevens drie voordrachten door verschillende personen. Met medewerking van het Gemeentebestuur, hetwelk kosteloos de benoodigde lokalen beschikbaar stelde, en onder toekenning van Rijks-, Provinciale en Gemeente lijke bijdragen wrerd een winter-tuinbouwcursus opgericht, zoomede een cursus in tuinbouwkundig-teekenen voor volwassenen Beide cursussen hadden een druk bezoek. Op 10, 11 en 12 September werd in het Gebouw van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap de groote najaars-plantenkeuring der Nederlandsche Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkunde gehoudendeze keuring, die door de Vereeniging voor hare rekening en risico wrerd ondernomen, werd bezocht door de leden van het Koninklijk Huis; zij werd bovendien bezocht door 7428 betalende personen en een groot aantal leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 274