282 4°. Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Wij verwijzen naar de Nota, opgenomen als bijlage 43. 97,19 H.A 1459,39 182,60 Hakhout Opgaand loofhout Dennenbosschen Wy laten hier volgen eene opgave van de uitge strektheid der beteelde gronden in de gemeente. 3°. Vereeniging „Floralia” In het 40ste jaarverslag van de vereeniging „Floralia” is o. m. het volgende vermeld In het afgeloopen jaar werd 281 groepen bloemen uitgegeven. De inschrijvingsgelden bedroegen f 72,50. Aan contributies werden in 1915 ontvangen f 319, H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder en de Gemeente verleenden ieder eene bijdrage van f 50, De in September gehouden tentoonstelling leverde een opbrengst van f 190,48. De ontvangsten hebben te zamen f 808,08 bedragen en de uitgaven f 830,09*, zoodat de rekening sloot met een tekort van f 12,01*. 56,90 H.A. 90,75 1,90 7,71 24,85 0,49 De midden prijzen van de veld- en tuinvruchten van ooft, vee, boter, kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden, worden opgegeven in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie bylage 34). Bouwland Blijvend grasland (wei- en hooiland) Tuinen met inbegrip van boom gaarden voor eigen gebruik Warmoezerijen v. d. handel Oppervlakte, gebruikt voor ooftteelt voor den handel Boomkweekerijen Bloemk weeker ijen Bloembollengrond Totaal tuingrond 32,47 H.A. 344,69 44,13 Totaal bosch- 421,29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 275