283 Veeteelt. HOOFDSTUK XII. Nijverheid. Handel en Scheepvaart. I. Kamer van Koophandel en Fabrieken. II. Nijverheid. Fabrieken en Ambachtsnijverheid. a. In 1915 werd een veestapel van 83 stuks van één eigenaar onteigend en afgemaakt, wegens het voorkomen van mond- en klauwzeer. Bovendien werden nog 3 aan giften gedaan van vermoedelijk uitbreken dezer ziekte, doch bij geen der betreffende runderen werd de ziekte geconstateerd. Een achttal paarden van drie verschillende eigenaren bleken lijdende te zijn aan schurft. Overigens deden zich geene ziekte- of sterfgevallen onder den veestapel binnen deze Gemeente voor. Voor de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de in deze gemeente gevestigde Kamers van Arbeid, als mede voor het aantal kiezers voor leden dier Kamers, zie men Hoofdstuk II, blz. 12. Een opgave van het aantal kiezers en van de in 1915 plaats gehad hebbende verkiezing, treft men aan onder Hoofdstuk II, blz. 12. Wij verwijzen verder naar haar verslag, bijlage no. 34. De opgaven der in de gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren, het aantal stoomwerktuigen en stoomketels, benevens hun vermogen, is vermeld in den staat, voorkomende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergunningen, aangevraagd volgens de Hinderwet, zijn weder opgenomen onder paragraaf V van het verslag der Kamer. I«. Kamers van Arbeid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 276