I I 284 b. Vervening. Mijnwezen. c. III. Handel en Scheepvaart. Binnenlandsche Handel. a. b. Buitenlandsche Handel. Hieromtrent zijn ons geen bijzonderheden bekend. Deze takken van nijverheid treft men in deze gemeente niet aan. d. Visscherij binnengaats, op de Zuiderzee en buitengaats. Mededeelingen betreffende visscherij en aanverwante bedrijven treft men aan in 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bijzonderheden omtrent de Visscbersbaven te Scheve- ningen zijn vermeld onder Hoofdstuk V (blz. 158) en in het verslag van den toestand dier haven, opgenomen onder de bijlagen, als no. 16. Voorts verwijzen wij naar het medegedeelde op blz. 208 en vlg. van den Waterschout te Scheveningen. Paragraaf 2 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken bevat een overzicht van de ver schillende markten te dezer stede, van de hoeveelheid der aldaar aangevoerde voortbrengselen en van de daarvoor bestede prijzen. Onder letter a van dezelfde paragraaf treft men weder eenige mededeelingen aan omtrent de fabrieksnijverheid in deze gemeente. Onder letter b van dezelfde paragraaf wordt mede- deeling gedaan betreffende de ambachtsnijverheid. Onder letter c zijn opgenomen de inrichtingen in het belang der werklieden en onder letter d de instellingen in het belang van de Nijverheid. Een kort verslag van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij ran Nijverheid is, als Bijlage no. 35, hierachter gevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 277