285 Voor bovengemelde vaartuigen is in 1915 aan haven geld ontvangen f35.140,29. Voor 7 houtvlotten, bestaande uit 21 koppels, werd f 3,15 aan havengeld ontvangen; aan abonnement f 814,Voorts werd aan liggeld eene som van f 259,17 ontvangen voor 190 vaartuigen, te zamen metende 8639 ton, aan niet-ingezetenen toebe- hoorende, terwijl f 753,45 werd ontvangen voor be woonde en onbewoonde vaartuigen van ingezetenen der gemeente. Aan haven- en liggelden werd alzoo te zamen ont vangen eene som van f 36.970,06 tegen f39.671,70 ten vorigen jare. f 3500,— 1900,— 1200,— 1150,— 1010,— 850,— 750,— 700,— c. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Mededeelingen betreffende de scheepvaart worden ge vonden in 4 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken. Op 1 Januari 1916 bestond het personeel bij het Haven wezen uit: Een havenmeester alsmede f 300,voor vergoeding van kuis en kantoorhuur. Een onderhavenmeester Een havengaarder Drie havengaarders, ieder Zeventien brugwachters, ieder Twee brugwachters, ieder Een brugwachter Twee brugwachters, ieder d. In- en uitklaringen. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. Uit de opgaven van den Havenmeester blijkt, dat in 1915 de gemeente zijn binnengekomen langs de haven kantoren aan: de Laakhaven 36948 vaartuigen, metende 974.236 ton. de Beek 20045 197.107 te zamen 56993 1.171.343ton. tegen 58782 vaartuigen, metende 1.254.185 ton in 1914. n r> n n n n n Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 278