26 f Een bode, belast met portiersdiensten Een bode Een hulpbode voor Scheveningen Een tijdelijke bode op een weekloon van f 11, Twee tijdelijke beambten, dienstdoende als portier van het Raadhuis, tegen eene vergoeding van fl,per dag. 850,— 750,— 750,— f 2850,— - 2675,— - 2750 - 2562,50 - 2375,— - 2187,50 - 1750,— - 1625,— - 1500,— - 1250,- - 800,— - 750,— - 650,- - 600,- Op 1 Januari 1916 bestond het personeel uit: Een hoofdboekhouder Een hoofd boek houder Een boekhouder Een boekhouder Twee boekhouders, ieder Een boekhouder Twee adjunct-boekhoudcrs, ieder Twee adjunct-boekhouders, ieder Een adjunct-boekhouder Een eerste-klerk Drie tweede-klerken, ieder Vijf tweede-klerken, ieder. Een tweede-klerk Drie schryvers, ieder e. Personeel, werkzaam ten kantore van den Gemeente ontvanger. Eervol ontslag op verzoek w’erd verleend aan de tweede- klerk Mej. C. J. C. Emmers, met ingang van 1 Sep tember. De ambtenaar voor de hondenbelasting werd benoemd tot inspecteur der Gemeentebelastingen en op 1 Januari 1916 overgeplaatst naar de Gemeentesecre tarie (afd. C.) Definitief werd benoemd tot schrijver: J. Tazelaar, met ingang van 1 April. Benoemd werden tot schrijverJ. K. de Gee. met ingang van 7 October, voor den tijd van één jaar, en F. J. Timmler, met ingang van 1 Januari 1916; tot tweede- klerk J. M. van Batenburg, met ingang van 1 Janu ari 1916. Bevorderd w'erd tot adjunct-boekhouder: de eerste-klerk G. A. Timmler, met ingang van 1 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 27