289 West!andsche Stoo mtramtceg-Maa tschappij. Maatschappij tot exploitatie van Tramicegen. Op de lijn ’s-GravenhageLeiden werden in het af- geloopen jaar, de abonné’s niet medegerekend, 1.451.300 personen vervoerd tegen 1.341.491 in 1914. Door de rijtuigen werden 315760 K.M. afgelegd, zoo- dat gemiddeld per 100 afgelegde K.M. ongeveer 460 personen werden vervoerd. AT. 1’. Haagsche Automobielen Taxameter Onderneming (H. A. T. O.) Door de auto-omnibusdienst TournooiveldWassenaar zijn in 1915 vervoerd 44.547 passagiers. In het vorige jaar bedroeg het aantal vervoerde reizigers 1.277.838, de opbrengst daarvan f204.949,375; vervoerd wrerd 29.940 ton goederen, met eene opbrengst van f 41.726,03. Gemiddeld geëxploiteerde over 1915 lengte 47.880 15,06 15,86 n 19 49.638 M. 49.638 De lijn Loos- duinen -K jjkduin werd slechts van 15 Juli t/m 30 September geëx ploiteerd. goederenvervoer diverse van personen en goede- 13.401 1.435 stoom. 20 34 44 1.334.397 36.748 ton. f 209.943,90 53.294,27 13.937,57* Totale lengte der Rjnen van ’s-Gra venhage over Poeldijk naar Hoek van Hollandvan Poeldijk over Naaldwijk naar Maaslandschedam van Delft over Maaslandschedam naar Maassluis en een zijlijn van Loosduinen naar Kijkduin Hiervan is enkel spoor dubbel spoor. Lengte van zjj-, wissel- en rangeer- sporen Spoorwijdte Gebezigde trekkracht IxKomotie ven Rijtuigen Goederenwagens Aantal vervoerde reizigers Vervoerde goederen Opbrengst personenvervoer. n n n renvervoer per dagkilometer Opbrengst van personen en goederen vervoer met inbegrip van diverse ontvangsten per dagkilometer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 282