J 290 N. V. Exploitatie-Maatschappij „De Kieviet’. Op 1 November 1915 werd in exploitatie gebracht een auto-omnibusdienst, speciaal ten behoeve van de bewoners van het park „De Kieviet" te Wassenaar, van het station der Staatsspoor te ’s-Gravenhage naar het station Wassenaar van de halte der Z.-H. Electrische Spoorwegmaatschappij, v. v. D. Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen Afd. A. B. I. Coöperatieve Winkelvereeniging van het district ’s-Gravenhage der Vereeniging „Eigen Hulp”. Op 1 Januari 1916 telde de vereeniging 9466 leden, d. i. 172 meer dan op 1 Januari 1915. Het bedrijfskapitaal der vereeniging bedroeg op 1 Januari 1916 f .251.544,005, en is alzoo vermeerderd met f 1.781,13 Het reservefonds is gestegen tot f 68.430,27*. De geheele omzet bedroeg f 2.496.260,64*er is alzoo voor f 125.407,40* meer verkocht dan in 1914. De ontvangsten in de verschillende winkels bedroegen: (kruidenierswaren). f 1.996.832,11* (glas- en aardewerk) 96.293,04* C. Nederlandsche Bank. (Agentschap der) De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in paragraaf 6 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar tevens mededee lingen worden gedaan betrekkelijk de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging, de ’s-G raven haagsche Credietver- eeniging en Depositokas, de Algemeene Bankvereeniging, de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging, de Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, de Westlandsche Hypotheekbank, de Oranje-Nassau- Hypotheekbank, de eerste Nederlandsche Hypotheek- briefbank, de Stedelijke Hypotheekbank, de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken, de Onderlinge Levensverzekering van „Eigen Hulp”, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 283