291 I 61.082,30 119.623,87s 151.949,88 48.278,79 22.200,64 Op 31 f Afd. C. D. E. II. Coöperatieve Vleeschhoutcerij van het district ’s-Graren- hage der vereeniging rEigen Hulp". Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1915 1364: in den loop des jaars zijn 140 leden uitgetreden en 92 leden toegetreden, zoodat op ultimo December 1915 het aantal leden 1316 bedroeg. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van f 217.720,40; de verkoopsom daarvan bedroeg f 252.371,64, latende alzoo een bruto winst van f 34.651,24. Aan leden met recht op dividend werd verkocht voor een bedrag van f 204.549,10 en aan anderen voor een bedrag van f 37.500,41. De exploitatiekosten beliepen f 24.020,89 en de netto winst bedroeg f 10.630,35. Aan de leden kon 2’/2% van het bedrag van hun verbruik worden uitgekeerd. (sigaren en tabak) (garen en band), (wijn en bier) F. a (schrijfbehoeften) F. b (boekhandel) December j.l. waren in dienst der vereeniging 276 beambten en bedienden, tegen 264 het jaar te voren. Aan die personen werd gedurende het jaar 1915 f 179.981,29s aan loon uitbetaald. Bovendien zullen zij genieten een aandeel in de winst van f 11.281,54. Van de zuivere winst wordt volgens de voorgescbre- ven afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden f 9466,afgezonderd. III. Coöperatieve aardappelen- en brandstoffenvereeniging Eigen Hulp”. Uit het verslag over het boekjaar 19141915 blijkt, dat het aantal leden op 1 Juli 1914 3641 bedroeg. In den loop van dit boekjaar traden toe 431 en traden uit 185 leden, zoodat de Vereeniging op 30 Juni 1915 3887 leden telde. Door 415 leden werd niets verbruikt. Gedurende het boekjaar werden aan leden en aan niet- leden o.m. geleverd 2.033H.L. steenkolen, 101.9883/4 n n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 284