293 VII. Coöperatieve Broodbakkerij, Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds „De Volharding” In de afdeeling bakkerij werd ontvangen aan brood f 884.443 tegen f 837.881 en aan beschuit f 16.970 tegen f 15.871 in het vorig jaar. T)e ontvangsten der afd. Krui denierszaak. enz. stegen tot f 1.412.883 tegen f 1.374.339 in het vorige jaar. In het Ziekenfonds werd aan contri butie ontvangen f 259.989 tegen f 287.014 in het afge- loopen boekjaar. De totaal-ontvangsten bedroegen f 2.584.285 in elf maanden, tegen f 2.515.105 in de twaalf maanden van het vorige boekjaar. Het winstaandeel der leden in de verbruiksafdeelingen bedroeg f 225.000, d. i. f 95.000 minder dan in het vorige boekjaar. Het vaste personeel der afdeeling Broodbakkerij telde begin September 179, dat van het Ziekenfonds 52 en dat. der Kruidenierszaak 136 personen, te zamen 367. Aan de leden kon als dividend worden uitgekeerd voor de afd. Broodbakkerij 12*/2o/o> voor de afd. Krui denierszaak 8 en voor de afd. Petroleum */2 cent per liter. In de afdeeling Kruidenierswaren was het aantal ver bruikers op 1 September 1914 4130 en op 6 September 1915 5251, alzoo vermeerderd met 1121. In die afdeeling werd verbruikt voor een bedrag van f 429.375,72s (met inbegrip van boter f439.806,89) tegen f 352.987,96s in het vorige jaar. Het uitgekeerde dividend bedroeg 5%. In de afdeeling Melkinrichting was het aantal ver bruikers op 1 September 1914 9373 en op 6 September 1915 9921. De omzet in deze afdeeling bedroeg f 696.813,78s, tegen f 613.052,89s ten vorigen jare. Hiervan kon een dividend van 5 worden uitgekeerd. Uit het fonds „Uitkeering bij overlijden” werd aan erfgenamen van overleden leden uitgekeerd f 6412,50; door het „Ondersteuningsfonds” werden uitgereikt 1769 ziekebriefjes met een totaal bedrag aan uitkeering in geld van f 3251,96. Het personeel vermeerderde met 19 personen en be staat thans uit 287 personen, verdeeld over kantoor, afd- Bakkerij, afd. Kruidenierswaren en afd. Melkinrichting-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 286