294 VIII. Coöperatieve broodbakkerij „De Eendracht” IX. Het aantal leden was by het begin van het boekjaar 485 en was op 4 October 1915 gestegen tot 514. De gemiddelde ontvangst aan brood bedroeg f863,09 per week. Aan de leden werd 11 */2 van het brood- verbruik, ad f 43.072,62, als dividend uitgekeerd. Het aantal leden en donateurs, dat in den aanvang van het jaar 430 bedroeg, telde op 31 December 1915 413 leden. De toestand der geldmiddelen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De ontvangsten bedroegen f 5758,03, de uitgaven f 5114,72, zoodat er een batig saldo was van f 683,31. Het aantal vreemdelingen, dat uit het buitenland naar ’s-Gravenhage en Scheveningen kwam, was belangrijk minder dan vorige jaren. Daartegenover stond een, vooral den abnormalen toestand in aanmerking genomen, zeer druk bezoek van Nederlanders aan de Residentie en haar badplaats. Van het Bureau voor het verkrijgen van inlichtingen werd het volgend gebruik gemaakt: 1302 mondelinge inlichtingen werden verstrekt en wel 780 aan Neder- landsch sprekenden en 49, 44 en 429 respectievelijk aan Duitsch, Engelsch en Fransch sprekenden. Het aantal verzonden brieven, briefkaarten, gidsen en plattegronden, postpaketten en drukwerken bedroeg te zamen 4472. Het aantal bezoekers, vertoefd hebbende in hotels en logementen te ’s-Gravenhage en Scheveningen, bedroeg in het afgeloopen jaar te zamen 55416: daarvan waren o.a. uit BelgiC 7407, Duitschland 3592, Engeland 942, Frankrijk 241, Nederland 41947, Noord-Araerika 554, Oostenrijk 81, Ned.-IndiC 224, Roemenie 67, Zweden 57 en Zwitserland 81. Door den Raad van Administratie der H. IJ. S. M. en de Directie der Maatschappij tot Exploitatie van S.S. werd het Bureau in staat gesteld elke maand het aantal reizigers te publiceeren, die met in het buitenland Vereeniging tot herordening ran het rreenidelingen, verkeer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 287