I INHOUD. 2. aan gege venen over- 21. 7. 8. 9. 12. 13. 15. 16. 16a. 16b. 17. 3. 4. 5. 1. Overzicht van de geboorten. levenloos ledenen. woonplaatsveranderingen, huwelijken. Staat der sterfte naar den burgel ijken staat en den ouderdom. Staat der sterfte over de verschillende maanden des jaars. Staat van de ontvangsten over 1913. uitgaven over 1913. Overzicht van den stand der schulden. de Inkomstenbelasting. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. van den toestand en de exploitatie der Ge meen te-Gasfabriek en. Verslag betreffende het Gemeentelijk Electrisch bedrijf, den Gemeentelijken Telephoondienst. het Openbaar Slachthuis, der Visschershaven te Scheveningen. van het Grondbedrijf, van de Gemeentelijke Hypotheekbank, den toestand van de Arbeidsbeurs, de Commissie van Bijstand in het Beheer van het Gemeenteziekenhuis. den Gein. Geneeskundigen dienst. tie Gemeenteapotheek. den Keuringsdienst van eet- en drink waren, omtrent den toestand en de werking van den dienst der Openbare Reiniging. 22. Verslag omtrent den Gein. Ontsmettingsdienst. 23. Statistiek van het verloop van sommige ziekten in iedere straat der gemeente. 24. Verslag van de Commissie van beheer over het Ge- meente-museum. 25. Verslag omtrent het Gemeente-archief en de Bibliotheek. 26. van het Burgerlijk Armbestuur. 27. Gemeentelijk Werkloozenfonds. pn 6. w w 10. 11. 14. 18. 18o. 19. 20. Htjlage N°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 290