IV 33. .36. toezicht 41. 42. i 43. 44. 45. Zie het ALPHABETISCH REGISTER, achter de bij lagen (deel II) opgenomen. 40. 34. 35. 38«. 39. 37. 38. 29. 30. 31. 32. huizen. Nota betreffende het Koninklijk Instituut» van Inge nieurs. Nota omtrent het Kon. Zoölogisch Botanisch Genoot schap. Verslag van het Haagsch Comité voor de Nationale feesten. Verslag der Vereeniging „Haagsche Volksspeelter- reinen". IHUag». 28. de Commissie van Schoolkinderen bad. de Vereeniging „Volks- en Schoolhad”. het Bestuur der Vereeniging tot verbete ring der woningen van de arbeidende klasse. der Vereeniging „Kindervoeding”. betreffende de verstrekking van kindervoeding aan R.-K. scholen. van de Haagsche Maatschappij voor Kost- Tabellen van de instellingen ter voorkoming van armoede: I. Bank van Leening. II. Hulpbanken. III. Spaarbanken. Verslag betreffende de Brandweer. bedoeld bij art. 52 der Woningwet. omtrent de Ongevallenverzekering. van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht voor gemeentewerklieden. 32a. Verslag van de werkzaamheden der Commissie van advies voor gemeenteambtenaren en -beambten. Legger van de wegen en voetpaden, behoorende tot de gemeente 's-Gravenhage. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. der Gezondheidscommissie voor de Gemeente ’s-G ra venhage. Verslag van het Departement ’s-Gravenhage der Maat schappij van Nijverheid. Verslag van de Schoonheidscommissie. over het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 291