BIjlasie 7 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN over het Dienstjaar 1914. Bevolking op 31 December 1914 Inkomsten uit Bezittingen. 3. 168.246,95 4. 44.181,26 8. 244.640,92 5 140.814,98 5. 6. 7. 826,915 2. Huren, pachten, renten, grondrenten, erf pachten en andere inkomsten uit bezittin gen; daaronder begrepen opbrengst van wegen, vaarten, sluizen en andere werken buiten de Gemeente gelegen, doch voor hare rekening onderhouden 312.430 zielen. 1. Batige sloten van vorige dienstjaren f 2.032.604,32 Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering van de in kolom 9—196 bedoelde. f 895.118,07 s Weg-, straat-, riool-, brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen, rechten voort vloeiende uit de begrafeniswet, heffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van ge meentewerken of inrichtingen, leges ter gemeentesecretarie en rechten van den burgelijken standf Schoolgelden voor voorbereidend Lager Onderwys (bewaarscholen) Schoolgelden voor Lager Onderwijs. Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs School-, college- en examengelden voor Hooger Onderwijs (Gymnasium) Schoolgelden voor andere inrichtingen van Onderwijs, (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiekscholen, rij- en zwemscholen) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 299