7 3 17.812,25 61.529,69 61.980,83 7.718,40 770,83 25.292,40 821.273,83 600,— 549.978,015 26. Belasting wegens gebouwde eigendom men en hunne aanhoorigheden, die ge legen zijn in bepaalde gedeelten der ge meente 27. Belasting op de honden 28. Belasting op tooneelvoorstellingen 31. Uitkeering aan de gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad no. 156) bedoeld in art. 1 tot en met 9bis 32. Idem bedoeld in art. 10 33. Ryks- en Provinciale bijdrage voor het Hooger Onderwas 34. Ryks- en Provinciale bijdrage voor het Middelbaar Onderwas 35. Ryksbydrage voor kweekscholen 36. Ryksbydrage ter vervanging van vroegere Ryksjaarwedden by het Lager Onderwijs f Uitkeering (van Rijk, Provincie of anderen), subsidiën, giften, legaten. 37. Ryksbydrage: a. krachtens art. 48 der wet op het Lager Onderwys b. in de buitengewone kosten van dat onderwys c. krachtens art. 49 der wet op het Lager Onderwys 38. Bijdragen van andere gemeenten, instel lingen van weldadigheid enz. in de kosten van het Lager Onderwys 39. Bijdragen in de kosten van andere inrich tingen van Onderwys (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiek-, ry- en zwemscholen) 40. Subsidiën van het Ryk ingevolge art. 53 der wet op het Lager Onderwys voor ge wone kosten van het Lager Onderwys 41. Idem voor buitengewone kosten van het Lager Onderwys 42. Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zyn in alle of sommige kosten harer huishouding behoorlijk te voorzien f en andere openbare vermakelijkheden 29. Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein 30. Belasting op voorwerpen van verbruik (accijnzen) OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 301