7 4 6.416.49 10.000,— 87,71 f 9.570.000,— 134.345,91 514,50 1.721,48 600,- 17.408,77 28.558,— 13.077,97® a. b. d. e. f- 9- h. i. Geldleeningen. 52. Opbrengst van geldleeningen. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige haten. 47. Restitutie van uitgezette kapitalen, van voorschotten, ’t ztf aan ambtenaren, ’t zy wegens armwezen, belasting, militaire zaken, verhaalde vervolgings- en proces kosten, straatreparatie, kosten van ont smetting; ontvangsten ten behoeve van Opbrengst van verkochte eigendommen. 50. Verkoop van rentegevende bezittingen f i 51. Verkoop van andere goederen derden, stortingen voor pensioenen f8.688.274,86® 48. Boeten, aanhalingen, opbrengst van ge schut vee, van niet gereclameerde ge vonden goederen 49. Afkoop van persoonlijke diensten, van belasting in natura en van verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Gemeentewet) 43. Subsidiën en andere ontvangsten voor verpleging van krankzinnigen f 44. Bijdragen door Ryk, Provincie andere gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt voor: Politie Brandweer Openbare verlichting Gezondheidsdienst Openbare werken Armwezen Bestelloon telegrammen Pensioenen Andere doeleinden 45. Verhaal van bijdragen voor pensioen, in gevolge art. 46 der pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 en art. 32 der weduwenwet voor de gemeenteambte naren 1913 46. Alle andere subsidiën, giften of legaten OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 302