4 11 Bylage 8 1. 2. 506.563,45 3. 58.270,31 4. 220.980,11 5. Inning der belastingen. Perceptiekosten, kosten van vervolging, betaling aan het Rijk van het ontvangloon, schatters vergunningsrecht, restitutie van belasting en vergoeding wegens kwade posten OVERZICHT DER UITGAVEN over het Dienstjaar 1914. Nadeelige sloten van vorige dienstjaren f 1.530.675,36 Bestuur der Gemeente. Personeel en al gemeen e bureaukosten: Jaarwedden van Burgemeester, Wethou ders, Secretaris, Ontvanger, presentiegeld, Jaarwedden van ambtenaren en bedienden aan Secretarie en Ontvangkantoor, schrijf- loonen en schrijfbehoeften, drukkosten, kosten van Gemeentehuis, vuur en licht, aankoop van boeken, bladen, archief, brief porten, vrachten, zegels (met uitzondering van zegels van den Burg. Stand), aanplak ken, adverteutiön, reis- en verblijfkosten Bijzondere verrichtingen: Verkiezingen, kadastrale stukken, burgerlijke stand, be volkingsregister, nummering der huizen, nationale militie Politie. Algemeene politie: Jaarwedde van com missarissen, inspecteurs, agenten, veld wachters, nachtwakers, torenwachters, bureaubehoeften, kosten van wachtge- bouwen en bureaux, kosten van bewaring en transport van gearresteerden en van verwijdering van doortrekkende vreemde lingen. Doodsschouw, Kosten van geheime politie. Zedeljjkheidspolitie1.132.531,885 n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 304