8 3 Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 2.130.566,45 275.749,93 5 98.751,75 5 371.937,75 Armwezen. 258.606 205 444.575,24 264.904,56 5 28.764,75 22.869,20 5 124.916,615 749.675,53 355.464,015 22. Hooger Onderwjjs. Jaarwedden, toelagen, vergoeding voor woning, pensioenbij dragen, terugbetaling van teveel genoten subsidie, schoolgebouwen, meubelen, be hoeften, verwarming en verlichting, prijs- uitdeelingen, examens, toezicht, subsi- diën (Gymnasium)f 23. Middelbaar Onderwijs: idem 24. Lager Onderwijs: idem (behalve wat on der 25 valt) benevens kweekscholen, normaallessen, alsmede bijdragen aan andere gemeenten 25. Lager Onderwijs: Stichten, verbouwen of aankoopen van schoollokalen en onder- w ijzers woningen 26. Voorbereidend Lager Onderwijs (bewaar scholen). Jaarwedden, enz. (als n®. 22) 27. Andere inrichtingen van onderwijs (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiek-, rij en zwemscholen, voorbereidend militair onderwijs) 28. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst, wetenschap en volksvermaak, als voor musea, bibliotheken, schouw burgen, volksfeesten en muziekkorpsen 29. Kosten van overbrenging, plaatsing en verzorging van behoeftige krankzinni gen en krankzinnig-idioten 30. Uitbesteding in huisgezinnen en verple ging in godshuizen, ziekenhuizen en andere gestichtenbedeeling van door- trekkenden met reisgeld of voedselbe deeling met geld, geneeskundige hulp, in natura en op alle andere hierin niet vermelde wyzen 31. Subsidiën aan instellingen van welda digheid a. Burgerlijke en gemengde instellingen b. Kerkelyke en particuliere instellingen B 32. Alle overige uitgaven voor het armwezen OVERZICHT DER UITGAVEN. >5 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 306