8 4 Landbouw. Handel en Nijverheid. 33. 34. 10.882.6S Beheer en onderhoud van bezittingen. 35. 104.226 77 Kerkelijke zaken. 36. Geineenteschulden. 2.179.589,26 f 1.250.000,— 2.500.000,— Geldbelegging. 41. 42. Subsidiën voor bouw of herstel van kerken of pastorieën, toelagen aan predikanten, pastoors, kosters, organisten Aankoop van rentegevend goed, plaat sing van gelden, belegging van kasgeld f 7.195.687,43 s Afkoop van door de Gemeente verschul digde lasten. 37. 38. 39. 40. Subsidiën aan maatschappijen van land bouw'; toelage aan veeartsen, andere maatregelen in het belang van land bouw en veeteelt Subsidiën aan maatschappijen van handel en nijverheid, kosten der Kamers van Koophandel en Fabrieken, Beurzen van koophandel, Kamers van Arbeid, Arbeids beurzen. kosten voor den ijk, voor hulp- telegraafkantoren, subsidiën aan en keu ring van openbare middelen van vervoer f Rente van gemeenteschuld Annuïteit van gemeenteschuld Aflossing van gemeenteschuld Aflossing van tijdelijke leeningen, ge sloten ter voorziening in de behoefte aan kasgeld Grond-, dijk- en polderlasten, erfpachten, grondrenten, onderhoud en administratie, jaarwedden en toelagen aan rentmeesters, opzichters, arbeiders, kosten vallende op verhuringen, verkoopingen, brandassu- rantiën en alle kosten en lasten ten be hoeve van bezittingen, niet voor den publieken dienst gebruiktf OVERZICHT OER UITGAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 307