29 Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het aantal en de verdeeling der werkzarmheden tusschen de verschillende ambtenaren van den Burgerlijke Stand en bepalende de uren, waarop de bureelen van den Burgerleken Stand dagelijks voor het publiek geopend zijn (Verz. n°. 18 van 1913), vastgesteld 22 Februari. Verordening, regelende de toekenning eener uitkeering aan de nagelaten betrekkingen van vaste leerkrachten bij het openbaar onderwijs, vastgesteld 3 Mei. Verordening tot wijziging der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst (Verz. 1913, n°. 13) vastgesteld 26 Juli. Verordening tot wijziging der Verording, regelende het openen en doorvaren der beweegbare bruggen (Verz. 1901, n°. 16), vastgesteld 22 Maart. Verordening tot tijdelijke wijziging van de Verorde ning, bedoeld in art. 65 der Kieswet, houdende aan wijzing van het stemlokaal voor elk stemdistrict ten behoeve der benoeming van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeenteraad (Verz. 1913, n°. 3), vastgesteld 14 Juni. Verordening voor den cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte der Gemeente ’s-Gravenhage, vast gesteld 12 Juli. Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de be zoldiging van het personeel van het gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht (Verz. n°. 2 van 1907), vastgesteld 31 Mei. Regeling omtrent de uitkeering der jaarwedden aan het onderwijzend personeel bij gemeentelijke instellingen van het onderwijs, voor zoover dat tengevolge van de mobilisatie van Land- en Zeemacht onder de wapenen is of zal worden geroepen, vastgesteld 12 Juli. Verordening op de Gemeenteapotheek, vastgesteld 26 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 30