By lage 11 De Commissie van Bijstand in het beheer der Duinwater leiding bestond by den aanvang van het jaar uit de heeren J. J. Verburg, W. P. G. Helsdingen, J. H. Warneke en Prof. C. L. van der Bilt. By de periodieke verkiezing van 7 September 1915 werden in de Commissie benoemd de heeren J. J. Verburg, W. P. G. Helsdingen, W. A. T. de Meester en J. J. L. Bourdrez, terwyl het voorzitterschap werd bekleed door den heer Wethouder voor de Gemeentebedrijven, J. C. Jansen. Met ingang van 1 Juli werd den heer Th. Stang op zyn verzoek op de meest eervolle wyze ontslag verleend uit zyne betrekking van Directeur, die hy sedert 41 jaar had vervuld, onder dankbetuiging voor de zeer gewichtige diensten door hem aan de Gemeente bewezen. De heer Stang, die by den aanleg der Duinwaterleiding, den 15en Januari 1872, als werktuigkundige was aangesteld, werd by den aanvang der exploitatie (1 Juli 1874) tot Directeur benoemd. Niettegenstaande het bevolkingscijfer der Gemeente thans ruim driemaal zooveel bedraagt als by de opening der Duinwaterleiding en het jaarverbruik ongeveer 11 maal zooveel, heeft dit bedrijf, dank zij zijn kundig beheer, steeds in de behoeften aan leidingwater der Residentie in ruime mate kunnen voorzien. Als een blijk van erkenning van deze verdienste heeft de Gemeenteraad in zijne zitting van 22 Maart 1915 Burgemeester en Wethouders gemachtigd aan den heer Stang op een vast jaargeld een van jaar tot jaar te verlengen opdracht te geven om hun van raad te dienen in zaken de Duinwaterleiding betreffende. VERSLAG omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwaterleiding van 's-Gravenhage over het dienstjaar 1915. I. Beheer. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 311