11 2 Toestand der werken. n. Duinkanalisatie. b. Filters en Pompstation. De filterbassins en bybehoorende inrichtingen vereischten geene andere werken dan de geregelde vernieuwing van het fllterduinzand en de gewone periodieke schoonmaak van de reinwaterriolen en -kelders. De uitkomsten van het scheikundig en het bacteriologisch onderzoek van het leiding water bewyzen, dat de filtratie steeds geheel volgens den eisch geschiedt. In de betrekking van Directeur werd dit jaar niet voor zien en werd deze functie waargenomen door den Adjunct- Directeur. Niettegenstaande het meerdere waterverbruik in het af- geloopen jaar, geven de waterstanden weder een hooger peil aan dan niet alleen in het vorige jaar, maar zelfs dan in een reeks van jaren is voorgekomen. Hoewel natuurlyk de overvloedige regenval, volgens de waarneming aan het Pompstation 918 m.M. tegen een gemiddeld over 39 jaren van 692 m.M. per jaar, daarby niet zonder invloed is ge weest, bewyzen de hoogere waterstanden evenwel, dat van uitputting van het duin geen sprake is en dat zonder be zwaar jaarlyks nog meerdere hoeveelheid aan de watervang kan worden ontnomen. De werken van de voltooiing der draineerleiding van de hoofdader werden geregeld voortgezet en van deze leiding waren op het einde van het jaar nog ongeveer 200 M. te leggen, zoodat in Mei 1916 het einde kan w orden verwacht. Hierna zal de draineerleiding worden gelegd in de sprank H, die eveneens nog in een toestand van voorloopigen aanleg verkeert. Het aantal w-aarnemingsposten voor de controle op het chloorgehalte van het water in den bodem van het duin gebied werd nog uitgebreid. Met het geregeld onderzoek naar de scheikundige samenstelling van het duinwater op verschillende diepten werd voortgegaan. Van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen hier nog geene mededeelingen worden gedaan, aangezien hiervoor de gegevens nog niet voldoende volledig aanwezig zyn en deze overigens uitteraard beter in een afzonderlijk verslag kunnen worden verwerkt. -■W VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. II. <4 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 312